התחבר הרשם

0 items - 0.00 ש''חתקנון ותנאי שימוש

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר המסחר החברתי הראשון של חברת אלה ג'יבי גרופ בע"מ  (להלן- "גרופס ביי"  ו/או "האתר גרופס ביי")   האתר מנוהל ע"י אלה ג'יבי גרופ  בע"מ.
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר גרופס ביי  נשמח לתת לכם מענה בצור קשר באתר או דרך הפייסבוק שלנו  שהינו מוקד שירות הלקוחות והתמיכה  שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בגרופס ביי.
 3. גרופס ביי הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו להזמין מוצרים בעיקר בהתאגדות של חברים לצורך רכישה חברתית במחיר קבוצתי.
 4. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר גרופס ביי בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר גרופס ביי על ידכם, מאשר כי קראתם  את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין גרופס ביי  ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר גרופס ביי,  יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

5.גרופס ביי  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  רשת גרופס ביי,, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים רכישות באתר לקרוא את התקנון.

 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר גרופס ביי, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.
 2. גרופס ביי,  רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות אתר גרופס ביי,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר גרופס ביי:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר גרופס ביי,  ונמצאים בטווח שירות גרופס ביי.
 2. למרות האמור לעיל, אתר גרופס ביי  שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר גרופס ביי, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר גרופס ביי:

 1. השירות שניתן במסגרת גרופס ביי  מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי גרופס ביי  לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר גרופס ביי  אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר גרופס ביי:

 1. הזמנה באתר גרופס ביי  אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה עד 14 ימי  עסקים, למעט הזמנות מוקדמות במכירות שעדיין לא נפתחו במכירות מסוג זה אספקה עד 14 ימי עסקים מתחילת מכירה.
 2.  מוקד שירות לקוחות/תמיכה  דרך האתר או עמוד הפייסבוק.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של גרופס ביי.

ה. המוצרים הנמכרים באתר גרופס ביי:

 1. באתר גרופס בייי נמכרים מוצרי שונים, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 2. גרופס ביי, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר גרופס ביי  יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את גרופס ביי.

4.ב רכישה חברתית ו/או ב רכישה קבוצתית, גרופס ביי אינה מתחייבת לביצוע המכירה,  במידה ורכישה אינה יצאה לפועל עקב מספר רוכשים נמוך או גורמים שאינה בשליטתה.

 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר גרופס ביי,  לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. רשת גרופס ביי שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של אתר גרופס ביי.
 2. רכישות מוצרים אשר מותרים על פי חוק ללקוחות בוגרים, מובהר כי בעת ההזמנה, הינכם מאשרים כי הינכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי גרופס ביי, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם, למעט מצב  של עידכון  על ידי גרופס ביי למחיר נמוך ממחיר ההזמנה.
 3.  מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר גרופס בייי יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, גרופס ביי, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בגרופס ביי  בעת מועד ההזמנה.
 4. גרופס ביי  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר גרופס ביי  לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר גרופס ביי  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הנם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. גרופס ביי  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי גרופס ביי  למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי גרופס ביי תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. גרופס ביי תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים במועד, אולם מורכבות המכירות באתר יובילו לעיתים לחוסר המוצר במלאי ולעיכוב ההזמנה, גרופס ביי  אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא גרופס ביי  בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי גרופס בייי לא יחויב.
 4. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הנו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה למחסן. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 5. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הנה שלו בלבד ובכל במקרה של גנבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד גרופס ביי .
 7. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של  המזמין הנה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 8. אי עמידת גרופס ביי  במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לגרופס ביי  ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
 2.  החזרת מוצרים תוך מספר הימים כמוגדר בחוק.
 3.  מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי גרופס ביי.
 4. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 5. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 6. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרופס ביי  שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
 2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק במידה והמוצר לא הועבר לחברת המשלוחים, במידה והמוצר הועבר לחברת המשלוחים  לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם גרופס ביי  תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 4.  אתר גרופס בייי יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות רשת גרופס ביי, כפי שתקבע מעת לעת.  

יב. אחריות:

 1. גרופס ביי  אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר גרופס ביי ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר גרופס ביי.
 2. האמור לעיל, הנו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 1. גרופס ביי  לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של גרופס ביי. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות גרופס ביי תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 2. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים בגרופס ביי  הנו לעתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין גרופס ביי אחראית על מידע זה.
 3. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר גרופס ביי  ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
 4. אתר גרופס ביי  עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את גרופס ביי  מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 5. אתר גרופס ביי לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 6. אתר גרופס בייי לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בגרופס ביי  ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לגרופס ביי, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 7. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין גרופס ביי  אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 8. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא גרופס ביי  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

יג. אבטחת מידע:

 1. אתר גרופס ביי  מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיו"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 3. מובהר בזאת, כי אתר גרופס ביי  יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 4. גרופס ביי  לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

יד. פרטיות:

 1. אתר גרופס ביי הנו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר גרופס ביי  מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר גרופס ביי ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר לגרופס ביי.
 2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר גרופס ביי בכתב בהתאם להוראות כל דין.   
 3. אתר גרופס ביי יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.
 4. גרופס ביי תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר גרופס ביי, בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו"ב, שייכים בלעדית לגרופס ביי.
 2. זכויות הקניין הרוחני של גרופס ביי  כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התכנות, בסיסי הנתונים

וכל חומר אחר המצוי באתר .

 1.  גרופס ביי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 2. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 3. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מגרופס ביי  מראש ובכתב.

טז. סמכות שיפוט :

מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור דרום.

יז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י גרופס ביי  למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.